PROFESIA DE ASISTENT SOCIAL

Prezentarea generala a profesiei

Codul din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (C.O.R): 346001
Definitie C.O.R.:
Ocupatia face parte din grupa 3460 –Asistenti sociali.
Acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delicventei sau pentru readaptarea delicventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora..

Descrierea ocupatiei.Continutul muncii

Se ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale:deficiente psihice si /sau fizice,comportament antisocial(delicventa),probleme sociale diverse.Desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui lucrator social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situatia lor sociala sau de viata personala.
Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficial clientilor.
Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a actiona si a lua decizii in beneficiul clientilor sai si deplina raspundere a acestora.
Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
• este cetatea roman, cu domiciliul in Romania ;
• este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii;
• detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social;
• nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut.
Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu:
• persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu;
• promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii;
• folosesirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului ;
• desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri.
Este nedemn de a exercita profesia de asisten social:
• asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social;
• asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
Valori si Principii Etice
Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social. Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii în beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Fiecare asistent social îsi va însusi aceste valori si principii, ele urmând sa se regaseasca în comportamentul sau, astfel încât sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.
1. Furnizarea de servicii în beneficiul clientilor
Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate implicându-se în identificarea, întelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.
În toate demersurile sale, asistentul social actioneaza cu prioritate în interesul clientului. În situatia în care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate / membrii comunitatii, asistentul social are responsabilitatea de a îndruma clientul si de a media în scopul armonizarii intereselor partilor implicate.
2. Justitia sociala
Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale.
Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.
3. Demnitatea si unicitatea persoanei
Principiul etic: Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.
Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.
4. Autodeterminarea
Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii în eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune optiuni. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a asistentului social, actunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei însisi si/sau pentru ceilalti.
5. Relatiile interumane
Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza în practica profesionala.
Asistentii sociali încurajeaza si întaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau îmbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.
6. Integritatea
Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate în concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.
7. Competenta
Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa îsi desfasoare activitatea numai în aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si îmbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica în practica. Asistentii sociali contribuie la îmbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.
Standardele Etice
1. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de societate
1.1. Actiune sociala si politica
Asistentul social pledeaza pentru conditii de viata care sa conduca la satisfacerea nevoilor umane de baza si promoveaza valorile sociale, economice, politice si culturale care sunt compatibile cu principiile justitiei sociale. Asistentul social trebuie sa fie constient de impactul vietii politice asupra profesiei si practicii profesionale. Asistentul social pledeaza pentru schimbari care sa contribuie la îmbunatatirea conditiilor sociale în vederea satisfacerii nevoilor umane de baza si promovarii justitiei sociale. Asistentul social actioneaza pentru a facilita accesul la servicii specifice si posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate în dificultate. Asistentul social promoveaza conditiile care încurajeaza respectarea diversitatii sociale si culturale atât în interiorul României, cât si la nivel global. Asistentul social promoveaza politicile si practicile care încurajeaza constientizarea si respectarea diversitatii umane. Asistentul social faciliteaza si informeaza publicul în legatura cu participarea la viata comunitara si schimbarile sociale care intervin. Asistentul social trebuie sa asigure servicii profesionale în situatii de urgenta. Asistentul social actioneaza pentru a preveni si elimina dominarea, exploatarea sau discriminarea unei persoane, grup, comunitate sau categorie sociala pe baza etniei, originii nationale, sexului sau orientarii sexuale, vârstei, starii civile, convingerilor politice sau religioase, deficientelor fizice/psihice sau altor asemenea criterii. Asistentul social se asigura de respectarea drepturilor fundamentale ale omului si de aplicarea legislatiei internationale la care Romania a aderat, conform Constitutiei României.
2. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali fata de profesie
2.1. Integritatea profesionala si promovarea profesiei
Asistentul social promoveaza si mentine standardele practicii profesionale. Asistentul social promoveaza si dezvolta valorile si etica profesiei, baza de cunostinte si misiunea profesiei. Asistentul social protejeaza si promoveaza integritatea profesionala atât prin studii, cercetare, analiza si critica constructiva, cât si prin activitati de predare, consultanta, expuneri în cadrul comunitatii si participare activa în cadrul organizatiilor profesionale. Asistentul social actioneaza pentru a preveni si a elimina practicarea neautorizata si necalificata a profesiei de asistent social semnalând Colegiul Asistentilor Sociali.
2.2. Evaluare si cercetare
Asistentul social evalueaza si promoveaza politicile din domeniu, implementarea programelor si interventiile practice. Asistentul social care se agajeaza în programe de cercetare respecta etica profesiei si utilizeaza tehnici si metode profesionale. Asistentul social care se implica în programe de cercetare trebuie sa asigure anonimatul participantilor si confidentialitea asupra datelor obtinute.
3. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de clienti
3.1. Angajamentul fata de clienti:
Principala reponsabilitate a asistentului social este de a promova bunastarea clientului. Intresele clientului primeaza. Asistentul social activeaza în limitele obligatiilor legale si ale responsabilitatilor sale în cadrul institutiei angajatoare.
3.2. Respectarea principiului autodeterminarii
Asistentul social nu decide în numele clientului. Asistentul social îl ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune optiuni, acordând totodata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate. Exceptiile sunt prevazute de lege. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a asistentului social actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.
3.3. Contractul cu clientul
• Asistentul social va furniza servicii clientilor numai în contextul unei relatii profesionale bazate, atunci când este cazul, pe un contract scris si/sau pe consimtamântul clientului. În cazul în care clientul nu are capacitatea de a semna un contract, asistentul social trebuie sa protejeze interesele clientului urmarind sa obtina permisinea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.).
• Asistentul social foloseste un limbaj clar pentru a informa clientii despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul clientului de a refuza sau de a rezilia contactul cât si despre perioada pentru care se încheie contractul respectiv. Asistentul social trebuie sa ofere clientilor posibilitatea de a pune întrebari.
• În situatiile în care clientii nu înteleg sau au dificultati în a întelege limbajul primar folosit în practica, asistentul social trebuie sa se asigure ca acesta a inteles. Aceasta presupune asigurarea unei explicatii verbale detaliate sau asigurarea unui translator sau intepret.
• Asistentul social are responsabilitatea de a furniza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si de a informa clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit (indiferent daca serviciul a fost solicitat su nu de catre client).
• Asistentul social informeaza clientii cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul computerelor, telefoanelor sau a altor mijloace de comunicare si solicita acordul scris al clientilor pentru orice înregistare audio si video, cât si pentru prezenta unei a treia persoane ca observator.
3.4. Competenta profesionala
Toate actiunile asistentul social trebuie sa se înscrie în limitele de competenta ale profesiei. Pregatirea profesionala a asistentului social trebuie sa fie un proces continuu de perfectionare. Colegiul Asistentilor Sociali stabileste procedura, limita de timp si modalitatea prin care asistentii sociali îsi vor mentine si imbunatati performantele profesionale. Pentru a asigura o interventie competenta, asistentul social are dreptul si obligatia de a asigura servicii si de a folosi tehnici specializate de interventie, numai dupa participarea la un program de instruire specializata. Starile personale (emotionale sau de alta natura) nu influenteaza calitatea interventiei profesionale a asistentului social.
3.5. Competenta culturala si diversitatea sociala
Asistentul social ofera servicii în concordanta cu specificul cultural din care provine clientul, adaptându-se diversitatii culturale prin cunoasterea, întelegerea, acceptarea si valorizarea modelelor culturale existente. Asistentul social trebuie sa aiba cunostinte de baza despre mediul cultural si caracteristicile grupului/comunitatii din care fac parte clientii. Instruirea asistentului social îi permite acestuia întelegerea diversitatii sociale si culturale privind etnia, religia, sexul si orientarea sexuala, varsta, statutul marital, convingerile politice si religioase, dizabilitatile mentale sau fizice.
3.6. Conflicte de interes
Asistentul social evita conflictele de interese în exercitarea profesiei si promoveaza o abordare impartiala a situatiilor profesionale. Asistentul social informeaza clientul despre posibilele conflicte de interese si intervine, dupa caz, în prevenirea sau rezolvarea acestora. În anumite cazuri, protejarea clientului poate conduce la încheierea relatiei profesionale si orientarea clientului catre un alt coleg sau un alt serviciu. Asistentul social nu foloseste relatia profesionala cu clientul pentru obtinerea de avantaje sau alte beneficii în interes personal. Asistentul social care asigura servicii pentru doua sau mai multe persoane între care exista o relatie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie sa clarifice care dintre indivizi sunt considerati clienti, natura obligatiilor profesionale ale asistentului social si ale partilor implicate, încercând sa atenueze sau sa previna conflictele de interese posibile sau reale.
3.7. Confidentialitatea si viata privata
Asistentul social trebuie sa se bazeze pe principiile respectului apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute în actul exercitarii profesiei. Asistentul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, asistentul social pastreaza confidentialitatea asupra lor. În anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia. Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor în anumite situatii de exceptie, cum ar fi: munca în echipa pluridisciplinara, când acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune în pericol viata clientului si/sau a altor persoane, când se transfera cazul catre alt asistent social. Asistentul social informeaza clientul în masura posibilitatii despre încalcarea confidentialitatii si despre posibilele consecinte. Asistentul social discuta cu clientii si alte parti implicate despre natura informatiei confidentiale si circumstantele în care aceasta poate fi încalcata. Discutia trebuie sa se faca la începutul relatiei profesionale si de câte ori este necesar pe parcursul acesteia. Atunci când asistentul social furnizeaza servicii de consiliere familiilor, cuplurilor sau grupurilor, acesta trebuie sa obtina un consens privind dreptul fiecaruia la confidentialitate si obligatia fiecaruia de a pastra confidentialitatea informatiilor. Asistentul social informeaza familia, cuplul sau membrii grupului cu care lucreaza despre faptul ca nu poate garanta pastrarea confidentialitatii de catre toate persoanele implicate. Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea atunci când prezinta un caz social în mass media. Asistentul social patreaza confidentialitatea în timpul procedurilor legale, în masura permisa de lege.
3.8. Accesul la dosare
Accesul la dosarele clientilor si transferul acestora se realizeaza astfel încât sa se asigure protectia informatiilor confidentiale. Accesul la dosarele clientilor este permis profesionistilor care lucreaza în echipa pluridisciplinara, supervizorilor activitatii profesionale de asistenta sociala si altor persoane autorizate în unele cazuri prevazute de lege. La cerere, clientii au acces la informatii din propriile dosare, în masura în care acestea servesc intereselor clientilor si nu prejudiciaza alte persoane. La încheierea serviciilor, asistentul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clientilor pentru a asigura accesul la informatie în viitor si protectia informatiilor confidentiale.
3.9. Contactul fizic
Contactul fizic cu clientul este evitat de catre asistentul social, daca acest lucru îl afecteaza din punct de vedere psihologic pe client. Asistentul social care se angajeaza în contacte fizice cu clientii are responsabilitatea de a stabili limite adecvate diferentelor culturale. Asistentul social nu se angajeaza în relatii sexuale cu clientii sau rudele acestuia, pe toata durata relatiei profesionale. Asistentul social nu manifesta fata de clienti comportamente verbale sau fizice de natura sexuala, cum ar fi avansurile sexuale sau solicitarile de favoruri sexuale.
3.10. Limbajul
Asistentul social foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de client si evita folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor.
3.11. Plata serviciilor
Atunci când se stabilesc taxe pentru furnizarea anumitor servicii, asistentul social se asigura ca acestea sunt rezonabile si în concordanta cu serviciile furnizate. Asistentul social nu accepta bunuri sau servicii din partea clientilor în schimbul serviciilor furnizate.
3.12. Întreruperea si încheierea relatiei cu clientul
Asistentul social asigura continuitatea serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de factori cum ar fi: transfer, boala, indisponibilitate, etc. Asistentul social încheie relatia profesionala cu clientul si serviciile oferite acestuia atunci când acestea nu mai raspund nevoilor si intereselor clientului. Asistentul social se asigura ca încheierea relatiei profesionale cu clientul si a serviciului oferit este un proces planificat asupra caruia clientul are toate informatiile necesare.
4. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali ca profesionisti
4.1. Supervizarea si consultarea
Pentru a exercita functii de supervizare sau consultanta, asistentii sociali trebuie sa detina pregatirea, cunostintele, abilitatile, specializarea si experienta practica solicitata de aceasta pozitie. Asistentul social exercita functii de supervizare si consultanta numai în aria de competenta specifica profesiei. Asistentii sociali cu functii de conducere asigura conditiile necesare respectarii prevederilor Codului Etic.
4.2. Educatia, formarea si evaluarea
Asistentii sociali care îndeplinesc functii de supervizare trebuie sa asigure un program de pregatire si dezvoltare profesionala continua a asistentilor sociali din subordine. Asistentii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele asistentilor sociali din subordine vor folosi criterii si instrumente de evaluare profesionala clar definite. Asistentul social se implica activ în dezvoltarea continua a profesiei prin sprijin profesional acordat colegilor la începutul carierei si prin participarea la schimb de experienta si cunostinte profesionale intra si interdisciplinare.
4.3. Angajamentul fata de institutia angajatore
Asistentul social respecta politica, principiile si regulamentele interne ale institutiei angajatoare. Asistentul social participa la îmbunatatirea politicilor si procedurilor institutiei angajatoare si la sporirea eficientei serviciilor oferite. Asistentul social se asigura ca institutia angajatoare cunoaste obligatiile etice ale profesiei de asistent social prevazute de Codul Etic si implicatiile practice ale acestor obligatii. Asistentul social se asigura ca practicile, politicile si procedurile institutiei în cadrul careia îsi desfasoara activitatea sunt compatibile cu prevederile Codului Etic. Asistentul social actioneaza astfel încât sa previna si sa elimine orice forma de discriminare în activitatile, politicile si practicile institutiei angajatoare.
4.4. Conflictele de munca
Conflictele de munca ale asistentilor sociali sunt rezolvate conform legislatiei în vigoare. Actiunile asistentilor sociali care sunt implicati în conflicte de munca trebuie sa se ghideze dupa valorile, principiile si standardele etice ale profesiei. În cazul unui conflict la locul de munca, trebuie acceptate diferentele de opinie, iar acestea trebuie puse în discutie tinând cont si de interesele clientilor.
4.5. Discriminarea
Asistentul social nu practica, nu se implica, nu faciliteza si nu colaboreaza la nici o forma de discriminare bazata pe etnie, sex sau orientare sexuala, stare civila, convingeri politice si/sau religioase, deficiente fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.
4.6. Conduita privata
Asistentul social va evita ca prin propriul comportament sa aduca prejudicii imaginii profesiei. Asistentul social va evita ca problemele personale sa îi afecteze judecata, performantele profesionale sau intersele clientilor. În cazul în care aceasta situatie nu se poate evita, asistentul social trebuie sa solicite imediat consultanta si sprijin profesional, sa reduca numarul de cazuri cu care lucreaza, sa îsi încheie activitatea profesionala sau sa întreprinda orice alta actiune pentru a proteja clientii.
4.7. Reprezentare
În situatia în care reprezinta o institutie, asistentul social trebuie sa prezinte clar si cu acuratete punctul oficial de vedere al institutiei respective.
4.8. Onestitate
Asistentul social îsi asuma responsabilitatea si meritele numai pentru propria activitate si recunoaste cu onestitate meritele si contributia altor profesionisti.
5. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de colegi
5.1. Respectul
Asistentul social îsi trateaza colegii cu respect si evita aprecierile negative la adresa lor în prezenta clientilor sau a altor profesionisti. Asistentul social acorda sprijin si asistenta colegilor care trec prin perioade dificile. Daca perioada respectiva se prelungeste si are urmari în planul activitatii profesionale, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali.
5.2. Confidentialitatea
Asistentul social respecta confidentialitatea informatiilor împartasite de colegi în cursul relatiilor profesionale.
5.3. Colaborarea interdisciplinara si consultarea
Asistentii sociali care sunt membri în echipe multidisciplinare participa la luarea deciziilor care vizeaza bunastarea clientului, utilizând valorile profesiei si experienta profesionala. Obligatiile etice si profesionale ale echipei multidisciplinare ca întreg si a membrilor echipei trebuie clar definite. Asistentii sociali solicita si ofera consultanta si consiliere colegilor ori de câte ori este nevoie.
5.4. Disputele dintre colegi
Disputele dintre colegi se rezolva în interiorul echipei de catre cei implicati si prin respectarea dreptului partilor la opinie. În cazul prelungirii acestora se apeleaza la un mediator sau la supervizor. Disputa dintre angajator si un alt coleg nu este folosita de asistentul social pentru a obtine o pozitie sau un avantaj personal. Disputele sau conflictele dintre colegi sunt rezolvate fara implicarea clientului.
5.5. Orientarea catre alte servicii
Asistentul social orienteaza clientii catre alte servicii atunci când problematica clientului depaseste competentele sale profesionale, când nu a înregistrat progrese semnificative si atunci când clientul are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi. Asistentul social care orienteaza clientul catre alte servicii, transmite catre noua agentie toate informatiile necesare solutionarii cazului.
5.6. Relatiile sexuale si hartuirea sexuala
Asistentii sociali care desfasoara activitati de supervizare evita sa întretina relatii sexuale cu supervizatii sau cu alte persoane asupra carora îsi exercita o autoritate profesionala. Asistentii sociali evita sa se implice în relatii sexuale cu colegii atunci când exista un posibil conflict de interese. Asistentii sociali nu trebuie sa manifeste fata de colegi comportamente verbale sau fizice susceptibile a fi interpretate drept hartuire sexuala.
5.7. Incompetenta si comportamentul lipsit de etica
În situatiile în care asistentul social observa incompetenta sau comportamentul lipsit de etica al unuia dintre colegi, îi acorda acestuia sprijin si asistenta. Daca cel în cauza nu îsi corecteaza comportamentul profesional, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali. Asistentul social actioneaza pentru a descuraja, preveni si corecta comportamentul lipsit de etica. Asistentul social trebuie sa apere si sa asiste colegii acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica.
Asistentul social îsi desfasoara activitatea în institutii publice, private, ONG-uri sau poate sa desfasoare activitati în cadrul liberei practici, în conditii autorizate de lege.
Activitatile desfasurate de catre asistentul social pot fi:
• consiliere familiala si sprijin terapeutic în depasirea unor situatii de criza;
• suport social si psihologic
• asistenta si protectie a copilului din: centrele de plasament, asistenta maternala, adoptie, institutii;
• sprijin pentru persoanele vârstnice:
• sprijin pentru persoanele afectate de violenta domestica;
• prevenirea si tratarea abuzului emotional, fizic, sexual la copii, tineri si adulti;
• prevenirea si tratarea dependentei de drog, alcool etc.
• sprijin pentru copiii delincventi si corectarea abaterilor de la normele sociale de viata;
• sprijinirea tinerelor mame singure aflate în situatii dificile;
• sprijinirea si integrarea acelor persoane sau familii din casele sociale ale caror vieti sunt puse în pericol (adaposturi sociale);
• ajutor specializat pentru cei saraci, someri, tineri proveniti din casele de copii, copiii strazii, probatiune etc.
La tipurile de activitati mentionate mai sus se pot adauga si altele în functie de nevoile sociale care pot sa apara.

Unelte/ instrumente de lucru

In activitate se foloseste:

 • instrumente birotice;
 • materiale de specialitate;
 • computer;
 • telefon;
 • fax;
 • aparate de inregistrare si prelucrare a datelor;

Atributii si responsabilitati

 • stabilirea / adecvarea celor mai adecvate mijloace si modalitati de integrare psiho-socio-profesionala a persoanelor cu probleme speciale;
 • initiaza actiuni de prevenire a delicventei si de readaptare sociala a persoanelor cu antecedente penale;
 • pregateste/ participa la programe de recuperare a persoanelor cu deficiente fizice sau psihice;
 • acorda consultatii in probleme sociale;
 • intocmeste studii, raparte si dosare ale persoanelor asistate;
 • participa la manifestari organizate de institutii cu acelasi obiect de activitate;

Program de lucru

Program de 8 ore/zi, care se pot prelungi in unele situatii peste aceasta limita.

Mediu de activitate

Activitatea se desfasoara in birou, intr-un microclimat de confort organic si pe teren, pentru efectuarea anchetelor sociale, culegerea de informatii sau identificarea modalitatilor practice de reintegrare sociala a persoanelor asistate.
 În  case particulare, unde nu sunt probleme deosebite de mediu; totusi, unii lucratori sociali vin în contact cu oameni care pot fi la un moment dat agresivi sau dificili.

Cerinte pentru executare

Ceinte medicale

 • integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare;
 • acuitate auditiva normala;
 • acuitate vizuala normala;

Cerinte psihice

 • adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
 • asumarea responsabilitatilor;
 • aptitudinea de a lucra cu oamenii;
 • capacitatea de a evalua si de a lua decizii;

Activitati fizice

 • vorbire;
 • ascultare;
 • folosirea mainilor;
 • lucrul in pozitie sezanda in perioade indelungate;

Deprinderi transferabile

 • acordare de consultanta si consiliere;
 • asigurare de servicii;
 • elaborarea si interpretarea informatiei;
 • deprinderi de cercetare si investigare;
 • planificarea si organizarea operatiilor si activitatilor;

Cerinte de educatie si pregatire profesionala
Exercitarea profesiei de asistent social este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de licenta cu titlui de asistent social sau al diplomei de asistent social , eliberata de o institutie de invatamant de specialitate, acreditata in conditiile legii din Romania sau strainatate, echvalata potrivit legii.

Competente generale si speciale solicitate

 • studii superioare cu specializarea în sociologie;
 • studii in domeniul asistentei sociale;
 • experienta practica in domeniul protectiei copilului;
 • abilitati de relationare cu reprezentantii institutiilor si ai altor organizatii;
 • atitudine pozitiva fata de oameni;
 • sa stiti cum sa va purtati cu oamenii;
 • sa aveti o tinuta si o conduita cultivata;
 • o buna judecata;
 •  rabdare;

Posibilitatile de dezvoltare a carierei in cadrul profesiei (traseul prefesional)

 • studii universitare incheiate;
 • participarea la cursuri de perfectionare;
 • prezentari de referate;
 • publicatii de specialitate;
 • participarea la congrese,simpozioane si alte activitati de specialitate;

 

Accesibilitatea profesiei pentru absolventi*

5.5

Conditiile suplimentare necesare pentru a putea concura

Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • Este cetatean roman cu domiciliul in Romania;
 • Este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate acreditata de stat in conditiile legii;
 • Detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social;
  Nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut;

Elementele de CV care conteaza pentru aceasta profesie

 • sa fi terminat universitatea sau facultatea de stiinte socio-umane;

Stabilirea elementelor pentru care se puncteaza suplimentar

 • activitati de cercetare stiintifica(in domeniul stiintelor socio-umane);
 • autor al unor articole,publicatii,carti de specialitate;
 • modernizarea formării sociologului, folosind noi abordări sociologice şi noile tehnologii informaţionale;
 • activismul civic prin Internet;

Salarizarea*

5

Avantaje suplimentare (telefon,masina de serviciu)*

4.5

Mediul de lucru (conditiile in care se lucreaza, riscurile existente)*

4

Siguranta locului de
munca
*

4.5

Situarea locului de
munca (localitatea de domiciliu sau alta localitate)
*

3.5

Profesia exista sau va exista

Exista

Sursele folosite pentru obtinerea informatiilor – enumerarea si stabilirea gradului de incredere/ fidelitate*

5