PROFESIA DE MEDIATOR SOCIAL

Prezentarea generală a profesiei

 

Codul din Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R):  513903 (mediator social)
Definiţie C.O.R.:
Ocupatia face parte din grupa 5139 – Lucrători în serviciu pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare: 
Personalul de îngrijire şi asimilat acestuia care nu se regăseşte în subgrupa 513, prestează activităţi de calificare simplă pe lângă specialişti de nivel intermediar; mediatorii sociali acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul ţintă, pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, acţionează pentru a păstra legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari, se adaptează situaţiilor pentru a aplana conflicte ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice.
Descrierea ocupaţiei. Conţinutul muncii:         

 • Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectivă socială, se implică în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora şi al facilitării relaţiilor în cadrul triadei individ – familie– comunitate.
 • Activitatea mediatorului social este complexă, ţinând cont de faptul că acesta poate fi un mediator între două culturi. El trebuie să-şi adapteze comportamentul şi intervenţia la specificul situaţiilor din familiile în care intervine, ţinând cont de nevoi, obiceiuri şi tradiţii etnice.
 • Mediatorul social adoptă atitudini profesionale în situaţii ambigue, ştie cum să intervină pentru a aplana conflicte, pentru a facilita comunicarea între părţi, asigurând totodată păstrarea respectului şi neutralităţii faţă de toţi cei implicaţi.
 • Mediatorul social cunoaşte legislaţia referitoare la protecţia socială a beneficiarilor, fie ei vârstnici, copii, adulţi, persoane de etnie rromă, etc., şi facilitează asigurarea respectării drepturilor acestora. Totodată, el oferă informaţii şi îndrumare beneficiarilor, vizând locurile de muncă, dinamica pieţei muncii şi gestionarea vieţii cotidiene.
Atribuţii şi responsabilităţi:
 • comunică permanent şi eficient cu beneficiarul, cu familia acestuia, cu echipa de profesionişti din care face parte şi cu autorităţile cu care acesta intră în contact
 • lucrează eficient în cadrul unei echipe multidisciplinare pentru a putea acţiona în interesul beneficiarilor grupului ţintă
 • îşi autoevaluaează capacităţile şi se înscrie la cursuri de formare continuă care să-i ofere şansa de a-şi îmbunătăţi performanţele profesionale
 • stabileşte un plan de acţiune pentru fiecare beneficiar, în funcţie de problemele identificate
 • furnizează informaţii şi îndrumări adecvate beneficiarilor din grupul ţintă, privind reglementările legislative, pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor şi a asigura respectarea drepturilor acestora
 • întocmeşte dosare care să ofere informaţii clare şi coerente asupra situaţiei iniţiale a beneficiarului, a demersurilor întreprinse şi a rezultatelor acestora
 • organizează şi conduce întâlniri ale beneficiarilor cu Autorităţile Locale, având ca finalitate oferirea de servicii de calitate beneficiarilor grupului ţintă
 • identifică tipurile de probleme ale beneficiarilor, nevoile de intervenţie, de a acorda sprijin competent conform planului de intervenţie
 • redactează rapoarte care să ofere informaţii clare şi concise despre începutul intervenţiei şi evoluţia acesteia pentru fiecare caz în parte

Mediul de activitate: în diferite centre şi instituţii care servesc interesele persoanelor aflate în dificultate, organizaţii non-guvernamentale.

Ocupaţii înrudite/specializări:
 • asistent social nivel mediu
 • pedagog social
 • lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă
 • pedagog şcolar
 • pedagog social
 • educator în unităţi de persoane cu handicap
 • mediator
 • mediator şcolar

Competenţe generale şi speciale solicitate

 • Fundamentale:

- comunicarea interpersonală
- lucrul în echipa pluridisciplinară
- asigurarea perfecţionării profesionale

 • Generale pe domeniul de activitate:

- realizarea planului de intervenţie
- îndrumarea beneficiarilor în vederea soluţionării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale

 • Specifice ocupaţiei:

- întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului ţintă
- asigură legătura beneficiarului cu Autorităţile Locale
- monitorizarea şi acordarea de sprijin în gestionarea vieţii cotidiene a beneficiarului
- întocmirea raportului de activitate privind situaţia beneficiarilor

Posibilităţile de dezvoltarea carierei în cadrul profesiei (traseul profesional)

 • studii postuniversitare (cursuri de perfecţionare, masterat etc.);
 • prezentări de referate;
 • publicaţii de specialitate;
 • participarea la congrese, simpozioane şi alte activităţi de specialitate.

Accesibilitatea profesiei pentru absolvenţi*

4             

Condiţiile suplimentare necesare pentru a putea concura

 • Studii suplimentare – cursuri postuniversare, masterate
 • Cunoaşterea a cel puţin o limbă străină
 • Cerinţe:

- corectitudinea informaţiilor transmise de către mediatorul social
- capacitatea de a comunica eficient cu beneficiarul folosind un limbaj adecvat particularităţilor acestuia
- rapiditatea şi promptitudinea mediatorului social în luarea deciziilor
- abilitatea de a acţiona cu calm şi răbdare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă
beneficiarul
- capacitatea de a acţiona în interesul beneficiarului
- capacitatea de acţiona operativ în situaţii neprevăzute
- promptitudinea mediatorului social de a aplica soluţiile adecvate situaţiei fiecărui beneficiar
- capacitatea de a acţiona în situaţii de criză
- conştiinciozitatea de a-şi îmbunătăţi activitatea profesională
- capacitatea de analiză şi sinteză vizând identificarea necesarului de perfecţionare
- capacitatea de a procesa informaţiile
- obiectivitate în autoevaluarea nivelului de cunoştinţe
- receptivitate faţă de informaţiile de specialitate
- capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiilor cuprinse în dosarul beneficiarului
- obiectivitate în analiza situaţiei
- capacitate de a stabili obiective de intervenţie şi activităţi adecvate acestora
- aplicarea corectă a reglementărilor legislative în domeniul protecţiei beneficiarilor grupului ţintă
- promptitudinea şi rapiditatea rezolvării situaţiilor apărute
- corectitudinea în utilizarea informaţiilor referitoare la fiecare beneficiar în parte
- capacitatea de a oferi soluţii obiective pentru rezolvarea situaţiei beneficiarilor
- conştiinciozitate privind colectarea de acte şi informaţii necesare completării dosarului
- atenţie distributivă în colectarea de informaţii
- capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiilor colectate
- capacitatea de a reacţiona rapid
- capacitatea de lucra sub presiune
- capacitatea de a media conflicte
- capacitatea de a anticipa unele probleme şi de a oferi soluţii
- creativitate în a motiva beneficiarii pentru realizarea sarcinilor zilnice în condiţiile de viaţă existente care să ducă, la finalul intervenţiei, la dobândirea de către beneficiari a unor deprinderi adecvate
- abilitatea mediatorului social de a facilita formarea unor deprinderi adecvate legate de: igiena personală şi a locuinţei, frecventarea şcolii, urmărirea stării de sănătate şi participarea la campaniile de vaccinări
- corectitudine în utilizarea terminologiei specifică profesiei
- promptitudinea mediatorului social în a adapta programul la apariţia unor situaţii neprevăzute
- capacitatea de analiză şi sintetiză a informaţiilor cuprinse în dosar
- capacitatea de redare a informaţiilor corect, clar şi concis
- capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru recomandările făcute echipei
multidisciplinare

 • Cunoştinţe:

- reguli şi norme de conduită
- tehnici de suport şi consiliere a beneficiarului
- metode şi tehnici de comunicare şi negociere
- tehnici de organizare a lucrului în echipă
- noţiuni de psihologie
- noţiuni de asistenţă socială
- navigare Internet
- publicaţii de specialitate
- organizarea şi planificarea activităţilor
- reglementări legislative -legi, hotărâri, ordonanţe- care pot ajuta persoanele în dificultate
- Constituţia României
- Convenţia ONU cu privire la drepturile omului
- demersurile ce trebuie făcute în vederea obţinerii tuturor drepturilor legale
- consecinţele ce decurg din nerespectarea legislaţiei
- documentele necesare realizării dosarului
- informaţii despre situaţia socio-economică şi medicală a beneficiarului
- informaţii referitoare la etnia, cultura şi apartenenţa religioasă a beneficiarului
- modul de organizare şi conducere a unei întâlniri
- informaţii cât mai complete despre subiectul întâlnirilor
- noţiuni legate de tehnicile de negociere
- planificarea şi organizarea muncii
- noţiuni de tehnoredactare computerizată
- însuşirea limbajului specific
- redactarea raportului lunar-reguli de bază

Elementele de CV care contează pentru această profesie

 • studii superioare în pedagogie, asistenţă socială, sociologie, psihologie, filosofie etc.
 • experienţă cu copiii şi tinerii aflaţi în dificultate (ex: în fundaţii umanitare)

 

Stabilirea elementelor pentru care se punctează suplimentar

 • experienţă cu copiii şi tinerii aflaţi în dificultate (ex: în fundaţii umanitare);
 • experienţă cu persoanele cu handicap;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică;
 • autor al unor articole, publicaţii, cărti de specialitate;
 • cunoaşterea mai multor limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cursuri de perfecţionare, master.

Salarizarea*

3

Avantaje suplimentare*

2

Mediul de lucru *

2

Siguranţa locului de muncă*

3

Situarea locului de muncă *

2

Profesia există sau va exista

Există

Sursele folosite pentru obţinerea informatiilor*

http://so.cnfpa.ro/so/
 5
http://www.mmssf.ro/website/ro/CORn/M.jsp
5
http://www.mmssf.ro/website/ro/CORn/grupa5.jsp 5

Nota: * trebuie date note pe o scala de la 1 la 5, 5 fiind nota maxima